A Random Image
Óvoda Óvodai Házirend

 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

ÓVODAI HÁZIREND


 

 

Az intézmény OM-azonosítója

201960:

 

Készítette:

Regényiné Demeter Mónika

intézményvezető

Legitimáció.

Az érvényességet igazoló aláírások:

 

…4./2013. (VI.7) határozatszámon elfogadta:

 

…………………………………….

a nevelőtestület nevében

 

……………………………………..

az alkalmazotti közösség nevében

 

Véleménynyilvánítók:

 

 

………………………………………….

az óvodai szülői szervezet nevében

 

…22./2013 (VI.7) határozatszámon jóváhagyta

 

…………………………………………………….

Intézményvezető

Ph.

 

Egyetértését kinyilvánító:

 

…………………………………………………

Fenntartó, működtető nevében

 

Hatályos: a kihirdetés napjától: 2013. 09. 01.

 

 

A dokumentum jellege: Nyilvános

Megtalálható. www.lövő.hu

 

Verziószám: X/1. eredeti példány

 

Iktatószám: 135-70/2013

 

 

 

 

Bevezető

 

Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében a

 

Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde

 

nevelőtestülete, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (2)(3).bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a következő

 

házirendet

 

fogadta el.

 

A házirend célja: a törvénybe foglalt jogi, magatartási szabályok hatékony érvényesülése.

 

A házirend jogszabályi alapja_:

 

● 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről

●20/2012(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

●1997.évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről

●Nevelőtestületi határozatok

 

 A házirend időbeni hatálya:

 

A házirend a nevelőtestületi elfogadást követően, 2013. szeptember 1-én lép hatályba, és határozatlan időre szól.

Felülvizsgálatára évenként, illetve jogszabályváltozásoknak megfelelően kerülhet sor. Módosításának hatásköre az óvodavezetőé , kezdeményezheti a nevelőtestület és a szülői szervezet.

 

A házirend személyi hatálya kiterjed:

 

●Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra

●Az óvodával jogviszonyban álló minden gyermekre

●A szülőkre

●Az óvodával jogviszonyban nem álló, de az óvoda területén munkát végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában

 


A házirend területi hatálya kiterjed:

 

●Az óvoda területére

●Az óvoda által szervezett – a pedagógiai programvégrehajtásához kapcsolódó – óvodán kívüli programokra

 

 

 

 

I. Intézményi alapadatok

 

1. Intézményi azonosítók

 

Az intézmény neve: Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde

 

Az intézmény székhelye: 9461 Lövő, Fő u. 180.

 

Az intézmény elérhetőségei: tel.: 99/533-001

                                                 e-mail: ovilovo@gmail.com

 

Az intézmény OM-azonosítója: 201960

 

Az intézményvezető neve: Regényiné Demeter Mónika

 

Az intézmény típusa: köznevelési intézmény, óvoda

 

Az intézmény alapító szerve, fenntartója és működtetője:

                                                 Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

                                                  9461 Lövő, Fő u. 181.

 

Az óvodai férőhelyek száma:  72

 

 


  1. II.               Jogok és kötelességek

 

II.1. A gyermek joga, hogy a nevelési intézményben:

 

-         A hároméves kor betöltése után óvodába kerüljön, ott nyugodt, biztonságos légkörben nevelkedjen.

-         Egészséges környezetben nevelkedjen.

-         Az óvodai élet rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.

-         A gyermek személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák.

-         Védelmet kell biztosítani a testi, lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek, kínzásnak, megalázásnak.

-         Részesüljön képességeinek megfelelő nevelésben, oktatásban.

-         Részesüljön nemzeti, etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben.

-         Neveljék, oktassák életkorának megfelelő módszerek szerint.

-         Családja világnézeti hovatartozásának megfelelően hit és vallásoktatásban vehessen részt.

-         Személyiségi jogait, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az óvoda tartsa tiszteletben.

-         Egyéni adottságának megfelelően megkülönböztetett ellátásban részesüljön.

-         Amennyiben szükséges, a pedagógiai szakszolgálat foglalkozásain vehessen részt.
Családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes vagy ingyenes étkezésben vehessen részt.

-         Részesüljön rendszeres egészségügyi ellátásban.

 

 

1I.2. A szülők jogai:

 

-         Szabad óvodaválasztás a gyermek érdekének megfelelően.

-         Gyermekük számára magánintézményt választhatnak, létrehozhatnak, ill részt vehetnek annak alapításában.

-         Az Óvodai Nevelési Program több oldalú megismerése.

-         Az intézmény Házirendjének megismerése.

-         A gyermek lelkiismereti és vallásszabadságának irányítása, figyelembe véve az életkori sajátosságokat.

-         A sajátos nevelési igényű gyermekének elhelyezésében, ill. a szükséges feltételek megteremtésében kérheti a települési polgármester segítségét.

-         Gyermeke fejlődéséről rendszeres tájékoztatást kapjon.

 

 

-       Az óvodai élettel kapcsolatos írásbeli felszólalására az óvodavezető, az óvodapedagógus, a Szülői Szervezet vezetőségi tagjainak előzetes

     vizsgálata alapján a megkereséstől számított 30 napon belül érdemi választ kapjon.

-       Kérheti, hogy a nem kötelező foglalkozásokon gyermeke részt vehessen ill. ilyen foglalkozások szervezését kezdeményezheti.

-       Óvodavezetői vagy óvodapedagógusi engedéllyel részt vegyen a foglalkozásokon.

-       Kezdeményezze a Szülői Szervezet , Óvodaszék létrehozását, mint választó ill. mint megválasztható személy.

-       Személyesen vagy képviselő útján részt vegyen az érdekeit érintő döntésék meghozatalában.

 

1I.3. A szülők kötelességei:

 

-         Gondoskodjon a gyermeke fejlődéséhez szükséges feltételekről.

-         Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét.

-         Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, gondoskodjék arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességét, és ehhez adjon meg minden tőle elvárható segítséget.

-         Tartson rendszeres kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal.

-         Segítse elő gyermekének a közösségbe való beilleszkedését.

-         Segítse gyermekét abban, hogy elsajátítsa a közösségi élet magatartási szabályait.

-         Tartsa tiszteletben az óvoda pedagógusainak, alkalmazottainak emberi méltóságát.

-         A szükséges szakértői vizsgálatra jelenjen meg gyermekével. Akadályoztatása esetén értesítse az óvodát és a szakszolgálat munkatársát.

-         Az óvoda házirendjét tartsa be és gyermekével tartassa be.

 

 

 

  1. 1.     Az intézmény helye az oktatási rendszerben, az óvoda felvételi és átvételi eljárás rendje.

 

Az egyesített óvoda és bölcsődeként működő óvoda két és fél éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig nevelő intézmény, ahol korlátozott létszámban (max. 5 fő) 2 évnél idősebb, bölcsődés korú gyermekek nevelését végezzük. Az óvodai nevelés a teljes óvodai életet átható játék, játékos tanulási folyamatok keretében zajlik.

 

1.1.  A gyermek felvétele:

A gyermekek 3. életévük betöltése előtt hat hónappal kezdhetik meg az óvodába járást.

Az óvodába 5 fő 2 évnél idősebb bölcsődés korú gyermek befogadása lehetséges.

Az óvodai beíratás a Felvételi- és előjegyzési naplóba, az óvoda által kijelölt beíratási időszakban – általában április végén – történik. Indokolt esetben – pl.: költözés –évközi beiratkozás is lehetséges.

A szülők a beíratáshoz a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, és a személyi igazolványt hozzák magukkal.

 

A gyermek abban az évben, amelyben ötödik életévét betölti, a tárgyévben kezdődő nevelési év első napjától óvodai nevelésben köteles részt venni, melynek minimális napi időtartama négy óra.

 

1.2. A gyermek átvétele:

Az óvodák közötti hivatalos átjelentkezés útján történik, amelynek nyomtatványát az óvodavezető tölti ki és továbbítja a korábbi óvodának.

 

1.3. Az óvodáztatási támogatás igénylésének eljárásrendje

A szülő megfelelő feltételek esetén a lakóhely szerint illetékes jegyzőhöz folyamodhat a támogatás megállapításáért. Az óvodavezető a jegyző kérésére igazolást állít ki a gyermek rendszeres óvodába járásáról. Ennek birtokában a jegyző megállapítja a jogosultságot és folyósítja a támogatást.

 

1.4. Az óvodába járás alóli felmentés eljárásrendje

A szülő kezdeményezésére a lakóhely szerint illetékes jegyző az óvoda által elkészített pedagógiai vélemény/javaslat, valamint orvosi, védőnői javaslat figyelembe vételével dönt az óvodába járás alóli felmentésről.

 

 

 

  1. 2.     Az óvoda nyitvatartási rendje:

 

2.1.Nyitva tartás

 

Hétfőtől – péntekig: 7 órától – 16 óráig

 

7 óra előtt az óvodába gyermek nem hozható.

7 órától  8 óráig összevont csoportban óvónő foglalkozik a gyerekekkel.

8 órától 16 óráig minden csoportban óvónő foglalkozik a gyerekekkel.

Kérjük, hogy a zavartalan munka érdekében a gyerekeket legkésőbb 9 óráig szíveskedjenek behozni az óvodába!

A nyitvatartási idő leteltekor (16 órakor) a szülők gondoskodjanak gyermekük hazaviteléről!

A 16 – 17 óra közötti felügyelet, igény szerint, egyéni elbírálás alapján megoldható.

 

 

2.2.  Az óvodából való távozásról:

 

Nyitva tartás alatt abban az esetben mehet el a gyermek az óvodából, ha a szülő érte jön, vagy írásban kéri gyermeke elengedését.

 

Ha a gyermeket korábban, pl.: ebéd után kívánja a szülő elvinni, kérjük, ezt már érkezéskor jelezze a csoportban dolgozó óvónőnek vagy dajkának

 

Ha a gyermek egyedül mehet haza délután, a szülő ezt kérje írásban, vállalva ezzel a felelősséget.

 

Ha a gyermeket nem a szülő viszi haza délután, erről előre, írásban tájékoztassa a csoportvezető óvónőt.

 

2.3.Nevelés nélküli munkanapok:

 

A nevelési év folyamán öt nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe a nevelőtestület, melyeket nevelési értekezletek megtartására és egyéb szervezett továbbképzéseken való részvételre fordítunk. Ezeken a napokon, a pedagógiai asszisztens által ellátott ügyeletet biztosítunk. Kivétel ez alól a pedagógusnapi kirándulás napja, amikor a teljes alkalmazotti közösség együtt utazik el, ezért ügyeletet nem tartunk.

A felügyeletet a szünet előtt 2 nappal kérheti a szülő.

 

2.4. A nyári zárva tartás rendje:

 

A nyári nagytakarítás idejére – általában július hónapban - 4 hétre zár be az óvoda. A nyári szünet pontos idejét az évnyitó szülői értekezleten, ill. a hirdetőtáblán, legkésőbb február 15-ig közli az óvodavezető a szülőkkel.

 

2.5. A téli zárva tartásról ugyancsak az évnyitó szülői értekezleten, ill . a hirdetőtáblán tájékoztatjuk a szülőket.

 

 

 

  1. 3.      A gyermekekre vonatkozó védő, óvó intézkedések

 

3.1.           A gyermekek biztonságát védő előírások

 

Az óvoda bejáratát a gyermekek biztonsága és a vagyonvédelem érdekében 9 – 15.15 ig zárva tartjuk.

Az óvoda udvari bejáratát a gyermekek biztonsága érdekében az udvaron tartózkodás idejében zárva tartjuk.

Csengetésre az intézmény alkalmazottai ajtót nyitnak.

 

3.2.  A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok

 

A gyermekekkel egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát az óvodai nevelési év megkezdésekor, illetve folyamatosan (kirándulás, séta stb.), a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően ismertetni kell.

A gyermekek tájékoztatása, felvilágosítása a csoportvezető óvónő és a szülők felelőssége.

Az óvodai életre vonatkozó szabályok a nem óvodás testvérekre is vonatkoznak, azok betartása a szülők jelenlétében is elvárás.

 

 

 

3.3.           Egészségügyi előírások

 

Az óvodát csak egészséges gyermekek látogathatják.

Az óvodában megbetegedő gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie. Az óvónőnek addig is gondoskodnia kell a gyermek elkülönítéséről, lázának csillapításáról, ha szükséges, orvosi ellátásáról.

 

Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásáig nem látogathatja.

 

Gyermek, a három napnál hosszabb betegség után, csak orvosi igazolással jöhet ismét óvodába.

 

Fertőző gyermekbetegség esetén az óvodát azonnal értesíteni kell! / A további megbetegedések elkerülésének érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a fertőtlenítésre, tisztaságra. /

 

A csoportszobákban szülő csak az engedélyezett alkalmakkal tartózkodhat. / Pl.: beszoktatás, nyílt nap, ünnepély. /

 

Nemdohányzó Intézmény!

Az óvoda területére – beleértve az udvart is – égő cigarettával belépni, ill. ott dohányozni tilos!

 

 

 

 

 

  1. 4.      A hiányzás igazolására vonatkozó szabályok

 

Ha a gyermek óvodai foglalkozásról távol marad, hiányzását igazolni kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha:

¨a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek a távolmaradást.

¨egészséges gyermek többnapos távolmaradását az óvodavezető engedélyezte.

¨három napon túli hiányzását orvosi igazolással bizonyítja.

 

Ha az 5 évnél idősebb – óvodaköteles- gyermek igazolatlanul hiányzik, a csoportvezető óvónő, vagy az óvodavezető  a hiányzás második napján felveszi a kapcsolatot a szülővel.

 

Ha az 5 évnél idősebb – óvodaköteles - gyermek egy nevelési évben  7 napnál többet igazolatlanul mulaszt, az óvodavezető kötelessége a jegyzőt értesíteni.

 

Megszűnik az óvodai elhelyezés – az iskolai életmódra felkészítő foglalkozás kivételével -, ha a gyermek az óvodából igazolatlanul 10 napnál többet van távol.

 

 

 

 

 

  1. 5.      Térítési díjak befizetése

 

A térítési díjat utólag, a tárgyhót követő hónap 10-e után, előre meghatározott, és a faliújságokon meghirdetett időpontban kell befizetni az óvodavezetőnél.

Hiányzás esetén, az étkezés telefonon vagy személyesen lemondható, és a lejelentés következő naptól lép életbe. Kérésre, a hiányzás első napján, az ebéd elvihető.

 

 

 

 

 

 

 

  1. 6.       A neveléssel összefüggő óvodai szokások

 

A szülők gyerekeiket bekísérhetik az óvodába. Vetkőzésüket, öltözésüket a gyermekek önállóságát fejlesztve segíthetik.

 

Kérjük, példamutató magatartásukkal segítsék nevelő munkánkat!

-         példamutató köszönésükkel,

-         gyermekeikkel, azok pajtásaival, valamint egymás közötti kulturált viselkedésükkel, beszédükkel.

 

A szülők tisztán, gondozottan küldjék óvodába gyermekeiket! Az időjárásnak megfelelően, rétegesen öltöztessék őket! A levehető ruhadarabokba, a gyermekek óvodai jelét varrják, vagy írják bele! Ennek hiányában az esetleges ruhacseréért nem tudunk felelősséget vállalni.

 

A nap folyamán levegőzés, udvari játék, séta alkalmával a csoportvezető óvónők saját megítélésük szerint, felelősséggel határozzák meg, hogy a gyerekeknek milyen öltözéket vegyenek fel.

 

A babakocsik tárolására vagy ideiglenes elhelyezésére, az udvari babakocsi tároló, ill. a szélfogó áll rendelkezésre.

 

A gyerekek az arra kijelölt helyre betehetik kerékpárjukat. A kerékpárokért felelősséget nem vállalunk.

 

Az óvodába hozott játékokért felelősséget nem vállalunk. Ha valamelyik gyerek játékot hoz – kivéve az alvó kellékeket -, azzal a többi gyermek is játszhat.

 

Az óvodába hozott ékszerekért felelősséget nem vállalunk.

 

Kérjük, édességet, rágógumit ne hozzanak az óvodába a gyerekek! Ez alól kivétel a születésnapokra hozott édesség.

Az iskolabuszon utazó bejáró gyerekeket cukorral, nyalókával, rágógumival a szájukban (vagy a zsebükben), ne utaztassák!

 

Kérjük, az óvónőket foglalkozási időben ne zavarják!

 

Fogadóórák:

Az óvodavezető – ha más elfoglaltsága ebben nem akadályozza -, naponta 9-10 óráig fogadja a szülőket.

A délelőttös csoportvezető óvónők, évente kétszer – január 2. hetében, és május 2. hetében -, előre pontosan egyeztetett időpontban fogadják a szülőket. E fogadóórák témája minden esetben az egyes gyermekek egyéni fejlesztésének feladatai és eredményei.

A szülők ill. az óvónők kívánságára egyéb, egyeztetett időpontban is szervezhetők fogadóórák.

 

 

 

  1. 7.      A beiskolázás óvodai feladatai

 

A csoportvezető óvónők minden gyermek szülőjével konzultálnak a gyermek fejlettségi szintjéről. A lelki, szociális és értelmi fejlettséget a csoportban dolgozó óvónők szakmai véleménye alapján állapítják meg. A gyermek testi érettségét az óvónők az óvodaorvossal közösen véleményezik. Minden gyermekről óvodai szakvélemény kerül kiállításra. Ha a gyermek iskolába lépése vagy  további óvodai nevelése kérdéses, az óvoda felveszi a kapcsolatot a pedagógiai szakszolgálat munkatársaival és kezdeményezi a szakszolgálat vizsgálatát, kéri szakvéleményüket.  Ebben az esetben az óvodai szakvéleményhez csatolni kell a pedagógiai szakszolgálat írásbeli szakvéleményét.

A szülőnek kiadott óvodai szakvéleménnyel lehet a gyermeket az iskolába beíratni. Minden tanköteles gyermeket be kell íratni, függetlenül attól, hogy marad-e még egy évig az óvodában vagy sem. A beíratás után lehet az iskola igazgatójához fordulni, hogy a további indokolt óvodai nevelés érdekében mentse fel a gyermeket az iskolába járás alól.

Amennyiben az óvoda- ill. tanköteles gyermek nem jár egy közoktatási intézménybe sem, a jegyző szólítja fel a szülőt kötelességének teljesítésére.

 

 

 

 

 

  1. 8.      A bejáró gyerekek utaztatásával kapcsolatos tudnivalók

 

A bejáró (simasági, nemeskéri, újkéri, völcseji) gyerekeket iskolabusz hozza az óvodába és viszi haza. Biztonságukról minden esetben a kísérő pedagógiai asszisztens gondoskodik. Az óvodában segíti átöltözésüket.

A délutáni hazautazás alkalmával a gyermekeket a buszmegállóban várakozó szülőnek szabad átadni. Amennyiben a szülő nem várja a gyermeket, a pedagógiai asszisztens visszahozza őt az óvodába, és gondoskodik felügyeletéről, amíg a szülő érte nem jön.

A gyerekeket sem helyközi, sem távolsági autóbusszal nem utaztatjuk.

A bölcsődés gyerekek csak szülői kísérettel utazhatnak az iskolabuszon.

 

 

 

  1. 9.      A Házirend nyilvánosságra hozatala

 

A házirend egy példányát minden gyermekét óvodánkba beírató szülőnek rendelkezésére kell bocsátanunk.

Az évnyitó szülői értekezleten ismertetni kell a házirend főbb szabályait.

A házirend az óvoda aulájában elhelyezett nyitott tárolóban, valamint a www.lövő.hu honlapon olvasható.

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 


Bejelentkezés
Felhasználói név
Jelszó

<<  2020. február   >>
H K Sz Cs P Sz V

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Hírlevél
Név
Email cím

Támogatott böngészôk: