A Random Image
Óvoda SZMSZ 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

LÖVŐI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

 

 

 

 

SzERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

 

2013.

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK............................................................................................. 2.

 

Legitimáció.................................................................................................................. 4.

Bevezető..................................................................................................................... 5.

I. Intézményi alapadatok.............................................................................................. 7.

  1. Intézményi azonosítók............................................................................................ 7.

  2. Az intézmény típusa. Alaptevékenysége.................................................................. 7.

  3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok.................................... 8.

  4. Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke............................................... 8.

  5. A gazdálkodással összefüggő jogosítványok........................................................... 8.

II. Szervezeti felépítés.................................................................................................. 9.

 1. Az óvoda magasabb vezetői, a vezetők közötti feladatmegfosztás......................... 10.

1.1.  Az óvodavezető.................................................................................................. 10.

1.2.  Az óvodavezető-helyettes................................................................................... 11.

1.3.  A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje.................................. 12.

1.4.  Az intézményvezető vagy helyettese akadályoztatása esetén a

       helyettesítés rendje.............................................................................................. 12.

1.5. A kiadmányozás szabályai................................................................................... 13.

1.6. Az elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok

       kezelési rendje.................................................................................................... 13.

 1. A vezetőség, a nevelőtestület és a pedagógiai munkát közvetlen segítő

       munkatársak közötti kapcsolattartás.................................................................... 14.

2.1. A vezetőség........................................................................................................ 14.

2.2. Az alkalmazotti közösség.................................................................................... 15.

2.3. A nevelőtestület.................................................................................................. 15.

2.3.1. A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok............................. 15.

2.3.2. A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával

          kapcsolatos rendelkezések............................................................................... 16.

2.3.3. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása................................... 17.

2.4. A pedagógiai munkát közvetlen segítő munkatársak............................................. 17.

3. A szülői szervezet.................................................................................................. 17.

4. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja.................................................. 19.

4.1. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje.......................................... 19.

4.2. a pedagógiai szakszolgálatok............................................................................... 19.

4.3 Pedagógiai szakmai szolgáltatók........................................................................... 20.

4.4. Gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat, gyámügyi hivatal........................... 20.

4.5. Általános iskola.................................................................................................. 20.

4.6. Fenntartó............................................................................................................ 20.

4.7. Gyermekprogramokat ajánló kulturális intézmények, szolgáltatók......................... 21.

4.8. A Lövői Napközi Otthonos Óvoda Óvodásaiért Közalapítvány kuratóriuma........ 21.

III. A működés rendje............................................................................................... 21.

1. Az intézmény működés rendje................................................................................ 21.

2. Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak

    jogviszonyban az intézménnyel................................................................................ 22.

 1. Ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával

      kapcsolatos feladatok............................................................................................ 22.

 4. Intézményi védő, óvó előírások............................................................................... 24.

 4.1. A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok........................... 24.

 4.2. Gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok....................................................... 25.

 4.3. A nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtése......................................... 26.

 4.3.1. Nevelési időben szervezett, óvodán kívüli programokkal kapcsolatos

           szabályok......................................................................................................... 26.

 4.3.2. Az óvodai alkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos szabályok..................... 26.

 4.4. rendkívüli esemény, tűz- bombariadó esetén szükséges teendők............................ 27.

 5. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje..................................................... 27.

 6. Egyéb kérdések...................................................................................................... 28.

 6.1. Nyilatkozat tömegtájékoztató szerveknek............................................................. 28.

 6.2. Munkaköri leírások.............................................................................................. 29.

 6.2.1. Az óvodavezető-helyettes munkaköri leírása...................................................... 29.

 6.2.2. Az óvodapedagógusok munkaköri leírása.......................................................... 32.

 6.2.3. A pedagógiai asszisztens munkaköri leírása........................................................ 35.

 6.2.4. A dajkák munkaköri leírása.............................................................................. 38.

IV. Záró rendelkezések............................................................................................... 41.

 1. A szervezeti és működési szabályzat hatályba lépése................................................ 41.

 2. A szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata és módosítása............................ 42.

 3. A szervezeti és működési szabályzat nyilvánossága.................................................. 42.

 

 

 

 

 

 

 

Az intézmény OM-azonosítója

201960:

 

Készítette:

Regényiné Demeter Mónika

intézményvezető

Legitimáció.

Az érvényességet igazoló aláírások:

 

…3./2013. (VI.7) határozatszámon elfogadta:

 

…………………………………….

a nevelőtestület nevében

 

 

……………………………………..

az alkalmazotti közösség nevében

 

Véleménynyilvánítók:

 

 

………………………………………….

az óvodai szülői szervezet nevében

 

…21./2013 (VI.7) határozatszámon jóváhagyta

 

 

…………………………………………………….

Intézményvezető

 

Ph.

 

Egyetértését kinyilvánító:

 

 

…………………………………………………

Fenntartó, működtető nevében

 

Hatályos: a kihirdetés napjától: 2013. 09. 01.

 

 

A dokumentum jellege: Nyilvános

Megtalálható. www

 

Verziószám: X/1. eredeti példány

 

Iktatószám: 134-70/2013

 

 

Bevezető

 

Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása érdekében a

 

Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde

 

Nevelőtestülete, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 70. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő

 

 

szervezeti és működési szabályzatot

 

 

(továbbiakban: SZMSZ) fogadta el.

 

Az SZMSZ célja, hogy megállapítsa a Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde működésének szabályait, a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok.

 

Az SZMSZ jogszabályi alapja

 

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)
 • 2012. évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról.
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról (Vhr.)
 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet (EMMI r.)
 • 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról (Áht.)
 • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról (költségvetési intézmények esetén) (Ávr.)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről
 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

 

 

 

Az SZMSZ időbeli hatálya

 

Az SZMSZ a nevelőtestületi elfogadást követő napon lép hatályba, és határozatlan időre szól.

 

Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed:

 

 • Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra.
 • Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában.
 • A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek).

 

Az SZMSZ területi hatálya kiterjed:

 

 • Az óvoda területére

Az óvoda által szervezett – a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó – óvodán kívüli programokra

 


 

 

 

I. Intézményi alapadatok

 

[368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról – kizárólag költségvetési intézmények esetében kötelező tartalmi elem]

 

1. Intézményi azonosítók

 

Az intézmény neve: Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde

 

Az intézmény székhelye: 9461 Lövő, Fő u. 180.

 

Az intézmény OM-azonosítója: 201960

 

Az intézmény jogelődje: Lövői Általános Iskola és Óvoda

                                          9461 Lövő, Fő u. 183.

 

Az intézmény típusa: köznevelési intézmény, óvoda

 

Az intézmény alapító okiratának száma, kelte, az alapítás időpontja, jogszabályi alapja: Az intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának határozatszáma

[Önkormányzati fenntartású intézménynél jogszabályi alap a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése.]: 77/2012.(XII.13.)

 

Az intézmény alapító szerve: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

                                                  9461 Lövő, Fő u. 181.

 

Az intézmény irányító szerve: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

                                                   9461 Lövő, Fő u. 181.

 

Az intézmény fenntartója és működtetője: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-

                                                                         testülete

                                                                         9461 Lövő, Fő u. 181.

 

Az intézmény törzskönyvi nyilvántartás száma: 808093

 

A költségvetés végrehajtására szolgáló bankszámlaszám: 59100102-11048493-

 

Az intézmény adószáma: 15808093-2-08

 

2. Az intézmény típusa, alaptevékenysége

 

Az intézmény típusa: Egységes óvoda-bölcsőde

 

Az intézmény alaptevékenysége: Gyermekek kétéves kortól hároméves korig történő

                                                            óvodai nevelés keretében biztosított bölcsődei ellátása.

                                                            A hároméves kortól a tankötelezettségig a gyermekek

                                                            iskolai tanulmányokra való felkészítése.

 

Az intézmény szakágazati besorolása, szakfeladatai:

 

 

Száma

Tevékenység megnevezése

Szakfeladat

851011

Óvodai nevelés, ellátás

Szakfeladat

851012

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása;

Sajátos nevelési igényű gyermek az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

Szakfeladat

562912

Óvodai intézményi étkeztetés

Szakfeladat

889101

Bölcsődei ellátás

 

Az intézmény működési köre: Lövő, Nemeskér, Völcsej, Simaság községek közigazgatási

                                                    területe

 

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 72 fő 3 csoportban

 

3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok:

 

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet
 • 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról
 • 32/2012. (X. 8.) EMMI-rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének irányelvéről
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról
 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 • 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról közoktatási intézményekben

 

4. Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke

 

A köznevelési intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

 

5. A gazdálkodással összefüggő jogosítványok

 

A lövői 461 hrsz-ú ingatlan, a rajta levő – Lövő, Fő u. 180. szám alatt álló –épülettel és a vagyonleltár szerinti ingóságokkal, Lövő Község Önkormányzatának tulajdonában van. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelési feladatainak ellátása érdekében szabadon használhatja. Az intézmény a rendelkezésére bocsátott vagyon használatára az önkormányzati vagyon hasznosításáról szóló mindenkori hatályos rendelet szabályai szerint jogosult. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.

A költségvetési szerv az irányító szerv által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról.

 

A fenntartási, működési költségek az évente összeállított, az irányító szerv által jóváhagyott elemi költségvetésben kerülnek meghatározásra.

 

 

II. Szervezeti felépítés

 

[368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés e) pont – kizárólag költségvetési intézmények esetében kötelező tartalmi elem, de javasolt az egyházi és magánintézmények számára is.]

 

A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően magas színvonalon láthassa el. A munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi adottságok.

 

Az óvoda szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatban minden olyan kérdésben dönt, melyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

A döntések előkészítésében, végrehajtásában részt vesznek a pedagógusok és a szülők is.

 

A kötelezően foglalkoztatandó alkalmazottak létszámát a hatályos jogszabályi előírások tartalmazzák.

Az óvoda szervezeti struktúrája

 

Az óvodát az intézményvezető irányítja, ő a legfelsőbb vezető.

Intézményen belül megtalálható:

 

 • alá- és fölérendeltség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Az óvoda magasabb vezetői, a vezetők közötti feladatmegosztás

 

1.1 Az óvodavezető

 

Az intézmény élén az óvodavezető áll, akit vezető-helyettes  segít az óvoda vezetésével összefüggő feladatai ellátásában.

Az intézmény vezetője egyszemélyi felelősséggel vezeti az intézményt, ellátja – a jogszabályok maradéktalan figyelembevételével – a jogszabályokból és a jelen Szabályzatból rá háruló, az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat.

Az óvodavezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét elsődlegesen a nemzeti köznevelési törvény határozza meg.

 

Az óvodavezető – a köznevelési törvénynek megfelelően – egy személyben felelős:

 • az intézmény szakszerű és törvényes működéséért
 • az ésszerű és takarékos gazdálkodásért
 • az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a jogszabályi előírásoknak való folyamatos megfeleltetéséért
 • az intézmény pedagógiai programjának jóváhagyásáért
 • a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért
 • a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért
 • a nemzeti ünnepek méltó megszervezéséért
 • a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért
 • a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért
 • a munka- és tűzvédelmi tevékenység megszervezéséért
 • a gyermekbalesetek megelőzéséért
 • a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért
 • a humánerőforrás biztosításáért és fejlesztéséért
 • a KIR3-adatszolgáltatás hitelességéért
 • a pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv elkészítéséért
 • a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért
 • a szabályzatok betartásának biztosításáért a munkaköri leírások és a vezetői ellenőrzés útján

 

A költségvetési szerv vezetője felel:

 • a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban foglaltaknak, az irányító szerv által meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért
 • a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság, a gazdaságosság, az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért
 • a használatába adott vagyon vagyonkezelői jogának rendeltetésszerű gyakorlásáért
 • a belső kontrollrendszer kialakításáért, működtetéséért, fejlesztéséért
 • a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, valamint annak teljességéért és hitelességéért
 • az intézményi számviteli rendért

 

Az óvodavezető feladata:

 • a nevelőtestületi értekezletek előkészítése
 • a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése
 • a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése
 • a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása
 • a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a szülői szervezettel való együttműködés
 • a kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadmányozási jogkör gyakorlása
 • az intézmény működésével kapcsolatban döntés minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe
 • rendkívüli szünet elrendelése – a fenntartó egyidejű értesítése mellett –, ha az intézményre kiterjedő veszélyhelyzet miatt annak működtetése nem lehetséges (időjárás, járvány, természeti csapás, elháríthatatlan ok)
 • a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a közalkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben
 • az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség figyelembevételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat
 • a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatok ellátása
 • a tanügyi nyilvántartások jogszabályban, továbbá intézményi szabályzatban (határozatban) rögzített vezetéséért
 • az óvodai törzskönyv vezetéséért
 • a helyettesítések megszervezéséért
 • a helyettesítési napló vezetéséért, összesítéséért, elszámolásáért
 • szabadságok ütemezéséért és naprakész nyilvántartásáért

 

Az óvodavezető kizárólagos hatásköre a munkáltatói, kötelezettségvállalási és utalványozási jogkör.

 

1.2 Az óvodavezető-helyettes,

 

Vezetői tevékenységét az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi.

 

Különleges felelőssége

 • Az óvodavezető távollétében – korlátozott jogkörben – teljes felelősséggel végzi a vezetési feladatokat.
 • A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenység irányításában.
 • Közvetlenül szervezi és irányítja a dajkák munkáját.
 • Az óvoda kulcsaiért, valamint a bélyegző használatáért teljes felelősséggel tartozik.

 


Az óvodavezető-helyettes felelős:

 • a szülői szervezet működésének segítéséért
 • az alkalmazotti értekezletek előkészítéséért
 • a szakmai könyvtár fejlesztéséért
 • az intézmény tárgyi eszközeinek leltározásáért és a leltár dokumentumainak kezeléséért

 

Az óvodavezető-helyettes feladatai:

 • az óvodavezető külön megbízása alapján részt vesz a vezetői munkában

–        szükség szerint végzi az új felvételeket, előjegyzéseket

–        elkészíti a munkaügyi statisztikákat

–        szakmai fórumokon, hivatalos rendezvényeken képviseli az óvodát

–        pályakezdő, újonnan belépő pedagógus szakmai munkáját segíti

–        a költségvetés előtervezésénél összeállítja a hiánylistát, egyeztet az óvodapedagógusokkal és a dajkákkal

 

Az óvodavezető-helyettes ellenőrzési feladatai:

 • csoportellenőrzéseket végez az éves munkatervben foglaltak szerint
 • ellenőrzi a mulasztási naplók, csoportnaplók vezetését
 • ellenőrzi az intézményi szabályzatokban foglalt előírásoknak megfelelő munkavégzést
 • ellenőrzi a dajkák és a pedagógiai asszisztens munkáját

 

Beszámolási kötelezettsége kiterjed:

 • az intézmény egész működésére és pedagógiai munkájára
 • a belső ellenőrzések tapasztalataira
 • az intézményt érintő, megoldandó problémák jelzésére

 

1.3 A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje

 

Az óvoda zavartalan működéséhez biztosítani kell a vezetői feladatok folyamatos ellátását.

Ennek érdekében a vezetők intézményben való tartózkodásának rendje a következő:

 

Vezetői beosztás megnevezése

Az intézményben való tartózkodás rendje

Óvodavezető

9 - 16

Óvodavezető-helyettes

8 – 13 vagy 8 - 16

 

Amennyiben tartós távollétnek nem minősülő szabadság, betegség, hiányzás az intézményvezető vagy helyettesének folyamatos benntartózkodása ezen időszakban nem oldható meg, úgy a helyettesítés rendjére vonatkozó szabály szerint kell eljárni.

 

1.4 Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje

 

Az intézményvezetőt szabadsága, betegsége, valamint hivatalos távolléte alatt a vezető- helyettes helyettesíti.

 

Az óvodavezető akadályoztatása esetén az intézményvezető helyettesítését teljes felelősséggel az óvodában az intézményvezető-helyettes látja el, az azonnali döntést nem igénylő, a vezető kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével.

 

Az intézményvezető tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű. Tartós távollétnek az egy hónapnál hosszabb időtartam minősül. A teljes vezetői jogkör gyakorlására vonatkozó megbízás a fenntartó által történik, melyet a dolgozók tudomására kell hozni.

 

Az intézményvezető és helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az intézményvezető által írásban adott megbízás alapján történik. Írásban történő megbízás, a nevelőtestület bármely tagjának adható.

 

A vezető, illetve a vezető-helyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások:

 • a helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető, vezető-helyettes helyett,
 • a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri leírásában, illetve írásbeli megbízásában felhatalmazást kapott,
 • a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, rendelkezéseiben a kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet.

 

A reggel 7 órától 8 óráig terjedő időben a vezető helyettesítésének ellátásában közreműködnek a munkarend szerint ez időben munkát végző óvodapedagógusok. Intézkedésre a magasabb fizetési fokozatba tartozó óvodapedagógus jogosult. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.

 

1.5 A kiadmányozás szabályai

 

Az óvoda kiadmányozási joga az óvodavezetőt illeti meg.

Az intézmény nevében aláírásra az óvodavezető jogosult, akadályoztatása esetén – az azonnali intézkedést igénylő ügyiratokra vonatkozóan – aláírási jogot gyakorolhat az óvodavezető-helyettes.

Rendkívüli esetben az aláírási jogkört írásos felhatalmazás alapján megbízott pedagógus is gyakorolhatja.

Az átruházott jog gyakorlójának az aláírás előtt az óvodavezetőt tájékoztatnia kell.

 

 

 

Az intézmény hivatalos bélyegzőinek lenyomata:

Hosszú bélyegző:                 Lövői Napsugár Óvoda

                                                   és Bölcsőde

                                              9461 Lövő, Fő u. 180.

 

Körbélyegző:            A Magyar Köztársaság címere körött

                                   Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde

                                                   OM: 201960

                                             9461 Lövő, Fő u. 180.

 

 

1.6 Az elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje

 

Óvodánk az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmaz a 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást az óvodavezető alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papíralapú másolatát:

 • Intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása
 • Alkalmazottakra vonatkozó adatbejelentések
 • Óvodai jogviszonyra vonatkozó bejelentések
 • Alkalmazottak és gyermekek listája (október 1-jei állapot)

 

Az elektronikus úton előállított fenti dokumentumokat az intézmény pecsétjével és az óvodavezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása és hitelesítése nem szükséges. A dokumentumokat a KIR alrendszerében, továbbá elektronikus adathordozón lementett formában tároljuk.

 

 

2. A vezetőség, a nevelőtestület és a pedagógiai munkát közvetlen segítő munkatársak közötti kapcsolattartás

 

A jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelően az intézményen belül elkülönült feladatuk alapján részleges önállósággal, illetve sajátos feladatokkal rendelkezik:

 • a vezetőség
 • a nevelőtestület
 • a pedagógiai munkát közvetlen segítő munkatársak közössége

 

Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét – az óvodavezető és a vezető-helyettes fogja össze.

A kapcsolattartás formái:

 • értekezletek
 • megbeszélések
 • fórumok

A kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi ponthoz a döntési, egyetértési és véleményezési jogot gyakorló közösséget, illetve az általuk delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

 

Az egyes munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a kapcsolódó felelősségi szabályokat a személyre szóló munkaköri leírások tartalmazzák.

 

2.1 A vezetőség

 

Az intézmény vezetősége konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik, és dönt mindazon ügyekben, amelyekben az óvodavezető saját jogköréből szükségesnek tart.

 

A vezetőség tagjai:

 • óvodavezető
 • óvodavezető-helyettes

A kapcsolattartás a vezetőség tagjai között folyamatos, és a szükségleteknek megfelelő. A vezetők irányítják, tervezik, szervezik és ellenőrzik a saját területükhöz tartozó munkát. Írásban és értekezleteken beszámolnak területük működéséről, a kiemelkedő teljesítményekről, hiányosságokról, problémákról, valamint javaslatokat tesznek a fejlesztésekre.

 

2.2 Alkalmazotti közösség

 

Az alkalmazotti közösségnek az óvodában foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott tagja.

A munkavégzéssel kapcsolatos jogaikat és kötelességeiket a közalkalmazotti törvény szabályozza.

 

Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályban meghatározott részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jog illeti meg.

 

Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a rendezvényeken, amelyekre meghívót kap.

 

Véleményezési jog: az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatosan.

A jogszabályban biztosított véleményezési és javaslattételi joggal rendelkező közösségeken kívül az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat az óvoda minden közalkalmazottja.

Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés-előkészítés során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell.

A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell.

 

Egyetértési jog: a döntési jogkör gyakorlója csak úgy rendelkezhet, ha a jogosultak ténylegesen egyetértenek.

 

Döntési jog: kizárólagos intézkedési jog, melyet jogszabályok biztosítanak.

 

2.3 A nevelőtestület

 

A nevelőtestület a köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal rendelkező testület, amely a nevelési intézmény pedagógusainak közössége, nevelési kérdésekben az óvoda legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja az óvoda valamennyi pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja.

 

A nevelőtestület a nevelési kérdésekben, a nevelési intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és más jogszabályokban, továbbá az e Szabályzatban meghatározott kérdésekben döntési, véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.

 

2.3.1 A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok

 

A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a Nkt. 70. §-a, valamint a EMMI r. 117. §-a határozza meg.

A nevelőtestület véleményező és javaslattételi jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt érintő ügyben.

A nevelőtestület döntési jogköre:

 • a pedagógiai program elfogadása
 • az SZMSZ és a házirend elfogadása
 • a nevelési év munkatervének elfogadása
 • átfogó ért&eacu

Bejelentkezés
Felhasználói név
Jelszó

<<  2020. február   >>
H K Sz Cs P Sz V





1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Hírlevél
Név
Email cím

Támogatott böngészôk: